REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług dostępnych na stronie internetowej pod adresem wet-akademia.pl, zwanej dalej Serwisem.
 2. Usługi, o których mowa w punkcie pierwszym niniejszego regulaminu kierowane są do lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz studentów weterynarii, zwanych dalej Uczestnikami.
 3. Sprzedawcą i organizatorem niniejszych szkoleń jest firma Akademia FREDWET Dorota Lipińska zarejestrowana pod adresem: ul. Kondratowicza 29 lok. 65, 03-285 Warszawa, NIP: 5242389802, Regon: 146112289, zwana dalej Sprzedawcą.
 4. Sprzedaż usług prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet poprzez zawarcie umów na odległość.

Składanie zamówień i płatności

 1. Warunkiem zakupu szkolenia przez Nabywcę jest prawidłowe wypełnienie formularza wybranego szkolenia oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.
 2. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik oświadcza, że podał w nim kompletne i zgodne ze stanem faktycznym dane, które nie naruszają praw osób trzecich. Oświadcza również, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi szkoleniowej. Niniejsza korespondencja będzie wysyłana pocztą elektroniczną na podane w czasie rejestracji konto pocztowe Uczestnika.
 4. Uczestnik po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzyma z systemu automatyczne potwierdzenie rejestracji wraz z instrukcją dalszego postępowania, między innymi szczegółami dotyczącymi sposobu realizacji płatności za wybraną usługę.
 5. Uczestnik ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, jeśli nie otrzyma e-maila z potwierdzeniem rejestracji na szkolenia. E-mail  może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Uczestnika z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku po stronie Uczestnika leży obowiązek wyjaśnienia tej sprawy ze Sprzedającym.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego, Uczestnik realizuje opłatę rejestracyjną w wysokości i terminie wskazanych w potwierdzeniu. Opłata realizowana jest na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 7. Zrealizowanie opłaty rejestracyjnej we wskazanym terminie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu.
 8. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest faktura, która zostanie przesłana do Nabywcy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu (pdf). Wypełniając formularz rejestracyjny, Uczestnik uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 9. Złożenie przez Uczestnika skutecznego zamówienia i zapłata kosztów szkolenia zaksięgowana na koncie Sprzedającego są równoznaczne z podpisaniem umowy sprzedaży.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania się minimalnej liczby Uczestników pozwalającej na organizację danego szkolenia.
 11. Uczestnik szkolenia akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na fotografowanie go podczas szkolenia i umieszczenie jego wizerunku przez Sprzedającego na nośnikach (typu CD, pen drive) oraz w Internecie w celach promocyjnych, sprzedażowych oraz merytorycznych (zazwyczaj w formie materiałów poszkoleniowych).
 12. Wszystkie ceny podane w Serwisie  są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 13. Prezentacja usług w Serwisie nie jest jednoznaczna z ich dostępnością i możliwością realizacji zamówienia.

Warunki odstąpienia od umowy

 1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału we wcześniej opłaconym szkoleniu.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, Uczestnik ma obowiązek złożenia odpowiedniego zawiadomienia na piśmie do Organizatora na adres mailowy info@wet-akademia.pl.
 3. Uczestnikowi rezygnującemu z udziału w szkoleniu przysługuje częściowy zwrot wniesionej opłaty rejestracyjnej w wysokości zależnej od terminu złożenia rezygnacji.
  1. W przypadku złożenia rezygnacji na minimum 35 dni przed terminem szkolenia, zwrot stanowi równowartość 80 procent wniesionej opłaty.
  2. W przypadku złożenia rezygnacji między 35 a 25 dniem przed terminem szkolenia, zwrot stanowi równowartość 50 procent wniesionej opłaty.
  3. W przypadku złożenia rezygnacji na 24 dni przed terminem szkolenia i później, zwrot nie przysługuje.

Zmiany Regulaminu

 1. Zamówienia złożone przez Uczestników przed wejściem w życie ewentualnych zmian w Regulaminie będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z Uczestnikami.